Oppføringer av Thomas Meinich Andreassen

Risiko for eksponering på arbeidsplassen

I en aktiv arbeidshverdag er det ikke lett å ha oversikten over hvilke farlige stoffer en kan bli utsatt for. Dessverre er det slik at mange arbeidstakere i Norge blir utsatt for forskjellige helseskadelig stoffer. I Norge har vi strenge regler om krav til bruk av verneutstyr og krav om å føre personregister over eksponerte […]

Med stoffkartotek på mobilen

– Alt vi gjør handler om å oppfylle HMS-krav satt av myndighetene. Da er det godt å ha et verktøy som gjør kontrollen av kjemikaliene vi bruker i produksjonen enklere. Dette sier Nina Borgen Bøe, HMS ansvarlig og KS-koordinator hos Euroskilt. I artikkelen publisert av HMS-Magasinet kan du lese mer om hvordan Euroskilt jobber med […]

Kom i gang med stoffkartotek på arbeidsplassen

Hos SafeUse AS er vi av den oppfatningen at god kjemikalie kontroll er et konkurransefortrinn. Dere vil redusere kostnader ved å jobbe effektivt med gode verktøy, drive lovlig i EU og starte opp i nye markeder samt forbedre rykte til virksomheten både internt og eksternt. Frem til 1. juli har vi 30% rabatt på oppstart […]

82% av alle nettbutikker i EU/EØS hadde manglende merking av farlige produkter

I en rapport som har blitt publisert av EU’s kjemikaliebyrå ECHA ble totalt 1314 nettbutikker sjekket om de har nødvendig merking på produkter som er klassifisert som farlige. Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. I Norge ble 14 nettsteder sjekket. Myndighetene har gitt muntlige og skriftlige […]

Stor risikoaksjon fra tilsynsmyndighetene

En større landsdekkende tilsynsaksjon foregår i disse dager. Det er industri- og avfallsbedrifter som er i fokus. En ønsker å avdekke hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen og hvordan unngå at det skjer uhell. 450 virksomheter skal sjekkes I et nyhetsbrev fra Arbeidstilsynet publisert 05.04.2018 informerer de om aksjonen. Totalt skal cirka 450 virksomheter […]

Hva er et stoffkartotek?

Et stoffkartoteket er ditt selskaps elektroniske arkiv med sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i din bedrift. Et sikkerhetsdatablad er et dokument som skal følge alle kjemikalier. Det beskriver innholdet og ingredienser, hvor farlig produktet er, hva kreves av verneutstyr. Det er totalt 16 avsnitt med påkrevd informasjon. Stoffkartoteket skal inneholde informasjon om andre helseskadelige stoffer, samt helsefarlig […]

Stor kontroll av kjemikaliemerking i hele Europa.

Norske virksomheter som omsetter kjemikalier må forvente økt fokus fra norske myndigheter. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA koordinerer en stor tilsynskampanje med lokale tilsynsmyndigheter der fokus er kjemikaliemerking, sikkerhetsdatablader og etiketter. I Norge er det Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet som har hovedansvaret for dette. De er en del av “Enforcement Forum” som er en sammenslutning av tilsynsmyndighetene i Europa. […]

Kjemikalieprodusenter må følge nye etikettregler fra 2020

Fra 2020 De nye etikettelementene vil du se på kjemikalier fra 2020. En ny kode “UFI – Unique Formula Identifier” vil bli et absolutt krav fra 2025. Den nye reguleringen innebærer at CLP-forordningen får et nytt vedlegg om giftinformasjon. De viktigste endringene er at det innføres et nytt, felles europeisk format for innsending av informasjon til myndighetene. […]

Essenticon AS bytter navn til SafeUse AS

Etter å ha vært kjent som Essenticon AS bytter selskapet nå navn til SafeUse AS. Det er det samme navnet som stoffkartotekløsningen til selskapet som mange kjenner fra før. Selskapet ønsker en tydeligere identitet. Vi er i utvikling og fornyer oss på mange områder. Det er viktig at selskapets identitet gjenspeiles gjennom navnet vårt. Ordene […]