82% av alle nettbutikker i EU/EØS hadde manglende merking av farlige produkter

I en rapport som har blitt publisert av EU’s kjemikaliebyrå ECHA ble totalt 1314 nettbutikker sjekket om de har nødvendig merking på produkter som er klassifisert som farlige. Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. I Norge ble 14 nettsteder sjekket. Myndighetene har gitt muntlige og skriftlige pålegg om forbedring samt bøter.

Mange avvik

Totalt fikk over 82% av selskapene avvik. 15 land var med i prosjektet som var ECHA’s pilot prosjekt under det nyopprettede “The Forum” som skal ha store kontroller i Europa i 2018 og 2019. I vårt innlegg fra 22. mars i år kan du lese mer om dette.

De nettbutikkene som ble sjekket selger typiske produkter som brukes i husholdningen, vedlikehold og oppussing samt motor produkter. Figuren nedenfor gir en oversikt over hvilke produkter som ble sjekket.

Figuren er hentet fra “Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet sales” som er publisert av ECHA april 2018.

Manglende kunnskap om farlige kjemikaliets iboende egenskaper kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Hensikten med klassifisering og merking er å identifisere egenskapene og kommunisere disse gjennom ulike advarsler sammen med informasjon om sikkerhetstiltak.

Kravene til de som driver nettbutikker og som selger produkter som er klassifisert som farlige er strenge. Det er ikke godt nok å ha en link til et sikkerhetsdatablad som en referanse til de fysiske-, helse- og miljøfarene ved produktet. Det skal fremkomme samme informasjon som på etiketten direkte i nettbutikken. Forbruker skal ha lett og tydelig adgang til informasjon om farene ved det produktet en ønsker å kjøpe forteller Thomas Andreassen, daglig leder hos SafeUse AS.

I rapporten peker de på at salg via nettbutikker treffer forbrukerne i hele Europa. Dette var en av grunnene til at arbeidsgruppen i “The Forum” ønsket å fokusere akkurat på denne bransjen.

Få hjelp

Hos SafeUse kan vi hjelpe dere med publisering av nødvendig faremerking av dine produkter i din nettbutikk. Her kan du lese mer om hvordan vi løser det. Ta kontakt hvis dere ønsker hjelp.Stor risikoaksjon fra tilsynsmyndighetene

En større landsdekkende tilsynsaksjon foregår i disse dager. Det er industri- og avfallsbedrifter som er i fokus. En ønsker å avdekke hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen og hvordan unngå at det skjer uhell.

450 virksomheter skal sjekkes

I et nyhetsbrev fra Arbeidstilsynet publisert 05.04.2018 informerer de om aksjonen. Totalt skal cirka 450 virksomheter kontrolleres.

– Risikovurdering på arbeidsplassen lønner seg. Enkelt sagt handler det om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå og hvordan en kan unngå at de skjer, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Hun peker på lønnsomheten ved å unngå skader, uhell og kostbare driftstap.

Videre står det i meldingen at temaet er valgt fordi risikovurdering er hjørnesteinen i en virksomhets HMS-styring. Den skal danne grunnlag for å gjøre tiltak som minsker eller fjerner farene på arbeidsplassen. Dette gjelder både akutte hendelser og tilstander som kan utvikle seg over tid.

Tilsynsaksjonen 2018

Mange myndighetsorganer er i sving for å dekke de cirka 450 virksomhetene som skal sjekkes. Tilsynsaksjonen 2018 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Statens strålevern, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), det lokale brannvesen, det lokale el-tilsyn (DLE) og Fylkesmannens miljøvernavdeling. I løpet av de neste tre ukene skal inspektører gjennomføre rundt 450 tilsyn hos virksomheter over hele landet.

Viktig med risikovurdering

I meldingen fra Arbeidstilsynet påpekes det at mange arbeidsgivere og virksomheter tar ansvar, etterlever krav og arbeider godt med helse, miljø og sikkerhet. Volheim sier at det likevel er mange som må jobbe bedre med å følge regelverket på dette området. Altfor ofte ser vi at virksomhetene ikke kartlegger farer, ikke vurderer risiko og at de mangler planer for å redusere risikoen. Det kan i verste fall være livsfarlig, sier Vollheim.

Det trenger ikke være komplisert å utføre en risikovurdering. Den må tilpasses virksomheten både i omfang og detaljnivå.

Et godt stoffkartotek er ofte et bra utgangspunkt for å få kontroll på farlige kjemikalier i din virksomhet. Her kan du utføre riskovurderinger og karlegge farer.

 


Hva er et stoffkartotek?

Et stoffkartoteket er ditt selskaps elektroniske arkiv med sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i din bedrift. Et sikkerhetsdatablad er et dokument som skal følge alle kjemikalier. Det beskriver innholdet og ingredienser, hvor farlig produktet er, hva kreves av verneutstyr. Det er totalt 16 avsnitt med påkrevd informasjon.

Stoffkartoteket skal inneholde informasjon om andre helseskadelige stoffer, samt helsefarlig biologisk materiale. Virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette et stoffkartotek.

Ofte inneholder også et stoffkartotek verktøy til å utføre andre arbeidsoppgaver. Det være seg  risikovurderinger, eksponeringsregistreringer av ansatte, miljøregnskap, historisk database, mulighet for å skrive ut etiketter m.m.

Hvorfor trenger vi et stoffkartotek?

Du kan jo spørre deg selv – tørr jeg stikke fingeren oppi her? Bruker jeg riktig verneutstyr? Rett og slett, er det farlig?

Det er et krav at en ikke skal starte arbeid som medfører eksponering for farlige kjemikalier før nødvendig informasjon er innhentet.

Informasjonen er viktig for å kunne gjennomføre en risikovurdering og tiltak for sikker håndtering og lagring av kjemikalier som er i bruk i virksomheten. Den skal også gi kunnskap til arbeidstakerne om alle farene med de kjemikaliene de kan bli eksponert for, både helsefare, brann- og eksplosjonsfare.

I stoffkartoteket finner du all den nødvendige informasjonen som kreves. Stoffkartoteket skal bidra til at den enkelte vet hvordan de beskytter seg mot helseskadelig påvirkning, for at de rette tiltak skal bli satt i verk for å forebygge skader på kort og lang sikt.

Husk også at informasjonen i sikkerhetsdatablader som ligger i stoffkartoteket også omhandler miljø og mulig forurensninger. Det er viktig å vite hva man skal gjøre ved søl, skade eller ulykker slik at alvorlige konsekvenser av slike hendelser kan reduseres.

I denne videoen får du informasjon om hvordan du leser et sikkerhetsdatablad. Denne kan du gjerne bruke internt i bedriften din for å øke kunnskapen om kjemikaliedokumentasjon.

SafeUse leverer et brukervennlig stoffkartotek hvor du kan utføre alle de viktigste oppgavene som kreves av myndighetene. Vi har også en APP som gjør det enkelt å bruke løsningen fra en mobil eller nettbrett. Har dere kontroll på kjemikaliene i din bedrift?