Stor kontroll av kjemikaliemerking i hele Europa.

Norske virksomheter som omsetter kjemikalier må forvente økt fokus fra norske myndigheter. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA koordinerer en stor tilsynskampanje med lokale tilsynsmyndigheter der fokus er kjemikaliemerking, sikkerhetsdatablader og etiketter. I Norge er det Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet som har hovedansvaret for dette. De er en del av “Enforcement Forum” som er en sammenslutning av tilsynsmyndighetene i Europa. Her kan du lese mer om REACH-EN-FORCE-6.

Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier er ansvarlige for at klassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt i henhold til det europeiske kjemikalieregelverket REACH og CLP. Regelverket stiller omfattende krav til merking av produkter og at medfølgende sikkerhetsdatablad sikrer at de som skal håndtere kjemikalier får den informasjonen som er nødvendig for tilstrekkelig beskyttelse. Mange selskaper er flinke til å etterleve kravene, men samtidig ser vi at mange fortsatt ikke har nok fokus på dette, sier kjemikonsulent hos SafeUse AS, Katarina Dyreskog.

Merking av kjemikalier

Framstiller eller importør som bringer et farlig stoff eller en stoffblanding i omsetning har ansvar for at kjemikalier i omløp har riktig merking. De har også ansvar for at innholdet i sikkerhetsdatablad og etikett er korrekt. Det skal informere om fysiske-, helse- og miljøfarer og inkludere faresymboler, varselord og faresetninger. Selve klassifiseringen av produktet bestemmer hvilke merking et produkt skal ha. Feil merking kan gi konsekvenser i form av feil bruk av produktet. Derfor er det avgjørende for en sluttbruker at en forholder seg til sikkerhetsdatablad og etikett som er riktig.

Tidligere tilsyn

Arbeidstilsynet har tidligere gjennomført tilsvarende tilsyn. I 2015 hadde nesten 300 virksomheter tilsyn. Hovedtema for aksjonen var kvaliteten på sikkerhetsdatabladene. 650 sikkerhetsdatablader ble kontrollert og det ble funnet feil i 60% av dem. Hos SafeUse fant selskapet tilsvarende tall ved gjennomgang av kjemikaliedatabasen til en rekke kunder. Legger en disse tallene til grunn vil det være stor sannsynlighet for at undersøkelsene også denne gang vil avdekke store mangler. Rapport fra myndighetene vil først være klar i slutten av 2019.

Kjemikalieprodusenter må følge nye etikettregler fra 2020

Fra 2020

De nye etikettelementene vil du se på kjemikalier fra 2020. En ny kode “UFI – Unique Formula Identifier” vil bli et absolutt krav fra 2025. Den nye reguleringen innebærer at CLP-forordningen får et nytt vedlegg om giftinformasjon. De viktigste endringene er at det innføres et nytt, felles europeisk format for innsending av informasjon til myndighetene. Informasjonen skal brukes i nødstilfeller. Stoffblandinger som omfattes av forslaget skal identifiseres med en UFI kode.

Den nye reguleringen skal legge grunnlaget for rask og riktig behandling og rådgiving i helsemessige nødsituasjoner i hele EU.

I Norge vil Giftinformasjonen få bedre og raskere informasjon om produkteten. På den måten vil en bedre kunne hjelpe de som tar kontakt. Koden er unik og vil gi nøyaktig informasjon om kjemikaliet. EU’s fokus på kjemikalier tar nok et steg i riktig retning for oss forbrukere, sier Anita Åsebø Murel som er kjemikalieekspert hos SafeUse AS.  Vi følger nøye med på hva myndighetene gjør slik at vi kan hjelpe produsenter og leverandører i og utenfor Norge.

Enklere

Den nye loven forventes samtidig å gjøre det enklere for selskaper som omsetter stoffblandinger i flere land å oppfylle pliktene sine fordi kravene blir de samme i hele EØS-området. Samtidig som endringene vil bli enklere så vil de også medføre administrative kostnader knyttet til mottak og håndtering av data.

Ønsker du mer informasjon og hjelp med CLP / kjemikalieregelverket så ta kontakt med vårt team.