82% av alle nettbutikker i EU/EØS hadde manglende merking av farlige produkter

I en rapport som har blitt publisert av EU’s kjemikaliebyrå ECHA ble totalt 1314 nettbutikker sjekket om de har nødvendig merking på produkter som er klassifisert som farlige. Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. I Norge ble 14 nettsteder sjekket. Myndighetene har gitt muntlige og skriftlige pålegg om forbedring samt bøter.

Mange avvik

Totalt fikk over 82% av selskapene avvik. 15 land var med i prosjektet som var ECHA’s pilot prosjekt under det nyopprettede “The Forum” som skal ha store kontroller i Europa i 2018 og 2019. I vårt innlegg fra 22. mars i år kan du lese mer om dette.

De nettbutikkene som ble sjekket selger typiske produkter som brukes i husholdningen, vedlikehold og oppussing samt motor produkter. Figuren nedenfor gir en oversikt over hvilke produkter som ble sjekket.

Figuren er hentet fra “Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet sales” som er publisert av ECHA april 2018.

Manglende kunnskap om farlige kjemikaliets iboende egenskaper kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Hensikten med klassifisering og merking er å identifisere egenskapene og kommunisere disse gjennom ulike advarsler sammen med informasjon om sikkerhetstiltak.

Kravene til de som driver nettbutikker og som selger produkter som er klassifisert som farlige er strenge. Det er ikke godt nok å ha en link til et sikkerhetsdatablad som en referanse til de fysiske-, helse- og miljøfarene ved produktet. Det skal fremkomme samme informasjon som på etiketten direkte i nettbutikken. Forbruker skal ha lett og tydelig adgang til informasjon om farene ved det produktet en ønsker å kjøpe forteller Thomas Andreassen, daglig leder hos SafeUse AS.

I rapporten peker de på at salg via nettbutikker treffer forbrukerne i hele Europa. Dette var en av grunnene til at arbeidsgruppen i “The Forum” ønsket å fokusere akkurat på denne bransjen.

Få hjelp

Hos SafeUse kan vi hjelpe dere med publisering av nødvendig faremerking av dine produkter i din nettbutikk. Her kan du lese mer om hvordan vi løser det. Ta kontakt hvis dere ønsker hjelp.