Tag Archive for: sikkerhetsdatablader

Kom i gang med stoffkartotek på arbeidsplassen

Hos SafeUse AS er vi av den oppfatningen at god kjemikalie kontroll er et konkurransefortrinn. Dere vil redusere kostnader ved å jobbe effektivt med gode verktøy, drive lovlig i EU og starte opp i nye markeder samt forbedre rykte til virksomheten både internt og eksternt.

Frem til 1. juli har vi 30% rabatt på oppstart for modulen inntil 200 sikkerhetsdatablader. Mange mindre selskaper har gjerne ikke mer enn 50 – 150 kjemikalier i bruk forteller markedssjef i SafeUse AS, Andre Jensen. Ofte er våre minste moduler mer enn nok for å komme i gang.

Her kan du bestille et stoffkartotek.

Arbeidsgiver og arbeidstagers ansvar rundt tilgang til stoffkartotek og opplæring

Arbeidsgiver er pliktig å ha et stoffkartoteket lett tilgjengelig slik at arbeidstakere eller andre berørte til enhver tid har tilgang til informasjonen om de farlige kjemikalene de er i befatning med. Sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for kjemikalier skal være lett tilgjengelig ved de aktuelle arbeidsplassene der de brukes, og der arbeidstakerne (kan) utsetter for kjemikalier.

Arbeidsgiver må sørge for at alle arbeidstakerne vet hvordan de får tilgang til stoffkartoteket og hvordan de skal bruke det. Arbeidsgivere har også et overordnet ansvar for at kunnskapen og informasjonsbladene for alle stoffer og kjemikaliene som er i bruk i virksomheten blir innhentet.

For arbeidstakere som arbeider med kjemikalier ligger ansvaret om å gjøre seg kjent med stoffkartoteket slik at de vet hvordan de raskt kan finne de opplysningene de trenger. I tillegg må de følge interne rutiner og si fra dersom han/hun oppdager at stoffkartoteket ikke er oppdatert, eller om informasjon mangler.

For at informasjonen i stoffkartoteket skal (kunne) brukes og forstås, må berørte arbeidstakere gis opplæring i stoffkartotekets hensikt, innhold og betydning. Opplæringen skal sikre at arbeidstakerne som arbeider med kjemikalier blir i stand til å finne de opplysninger de trenger i stoffkartoteket, kjenner og forstår innholdet i det enkelt sikkerhetsdatablad og/eller informasjonsblad, og bruker opplysningene (særlig informasjon om tiltak)

Verneombudet skal ha tilgang til all informasjonen i (hele) stoffkartoteket, og det samme bør bedriftshelsetjenesten ha for å kunne bistå i arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten. Elever og studenter som kommer i kontakt med farlige kjemikalier og biologisk materiale i undervisning, skal ha tilgang til skolens stoffkartotek.

Hva er et stoffkartotek?

Et stoffkartoteket er ditt selskaps elektroniske arkiv med sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i din bedrift. Et sikkerhetsdatablad er et dokument som skal følge alle kjemikalier. Det beskriver innholdet og ingredienser, hvor farlig produktet er, hva kreves av verneutstyr. Det er totalt 16 avsnitt med påkrevd informasjon.

Stoffkartoteket skal inneholde informasjon om andre helseskadelige stoffer, samt helsefarlig biologisk materiale. Virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette et stoffkartotek.

Ofte inneholder også et stoffkartotek verktøy til å utføre andre arbeidsoppgaver. Det være seg  risikovurderinger, eksponeringsregistreringer av ansatte, miljøregnskap, historisk database, mulighet for å skrive ut etiketter m.m.

Hvorfor trenger vi et stoffkartotek?

Du kan jo spørre deg selv – tørr jeg stikke fingeren oppi her? Bruker jeg riktig verneutstyr? Rett og slett, er det farlig?

Det er et krav at en ikke skal starte arbeid som medfører eksponering for farlige kjemikalier før nødvendig informasjon er innhentet.

Informasjonen er viktig for å kunne gjennomføre en risikovurdering og tiltak for sikker håndtering og lagring av kjemikalier som er i bruk i virksomheten. Den skal også gi kunnskap til arbeidstakerne om alle farene med de kjemikaliene de kan bli eksponert for, både helsefare, brann- og eksplosjonsfare.

I stoffkartoteket finner du all den nødvendige informasjonen som kreves. Stoffkartoteket skal bidra til at den enkelte vet hvordan de beskytter seg mot helseskadelig påvirkning, for at de rette tiltak skal bli satt i verk for å forebygge skader på kort og lang sikt.

Husk også at informasjonen i sikkerhetsdatablader som ligger i stoffkartoteket også omhandler miljø og mulig forurensninger. Det er viktig å vite hva man skal gjøre ved søl, skade eller ulykker slik at alvorlige konsekvenser av slike hendelser kan reduseres.

I denne videoen får du informasjon om hvordan du leser et sikkerhetsdatablad. Denne kan du gjerne bruke internt i bedriften din for å øke kunnskapen om kjemikaliedokumentasjon.

SafeUse leverer et brukervennlig stoffkartotek hvor du kan utføre alle de viktigste oppgavene som kreves av myndighetene. Vi har også en APP som gjør det enkelt å bruke løsningen fra en mobil eller nettbrett. Har dere kontroll på kjemikaliene i din bedrift?

 


Stor kontroll av kjemikaliemerking i hele Europa.

Norske virksomheter som omsetter kjemikalier må forvente økt fokus fra norske myndigheter. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA koordinerer en stor tilsynskampanje med lokale tilsynsmyndigheter der fokus er kjemikaliemerking, sikkerhetsdatablader og etiketter. I Norge er det Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet som har hovedansvaret for dette. De er en del av “Enforcement Forum” som er en sammenslutning av tilsynsmyndighetene i Europa. Her kan du lese mer om REACH-EN-FORCE-6.

Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier er ansvarlige for at klassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt i henhold til det europeiske kjemikalieregelverket REACH og CLP. Regelverket stiller omfattende krav til merking av produkter og at medfølgende sikkerhetsdatablad sikrer at de som skal håndtere kjemikalier får den informasjonen som er nødvendig for tilstrekkelig beskyttelse. Mange selskaper er flinke til å etterleve kravene, men samtidig ser vi at mange fortsatt ikke har nok fokus på dette, sier kjemikonsulent hos SafeUse AS, Katarina Dyreskog.

Merking av kjemikalier

Framstiller eller importør som bringer et farlig stoff eller en stoffblanding i omsetning har ansvar for at kjemikalier i omløp har riktig merking. De har også ansvar for at innholdet i sikkerhetsdatablad og etikett er korrekt. Det skal informere om fysiske-, helse- og miljøfarer og inkludere faresymboler, varselord og faresetninger. Selve klassifiseringen av produktet bestemmer hvilke merking et produkt skal ha. Feil merking kan gi konsekvenser i form av feil bruk av produktet. Derfor er det avgjørende for en sluttbruker at en forholder seg til sikkerhetsdatablad og etikett som er riktig.

Tidligere tilsyn

Arbeidstilsynet har tidligere gjennomført tilsvarende tilsyn. I 2015 hadde nesten 300 virksomheter tilsyn. Hovedtema for aksjonen var kvaliteten på sikkerhetsdatabladene. 650 sikkerhetsdatablader ble kontrollert og det ble funnet feil i 60% av dem. Hos SafeUse fant selskapet tilsvarende tall ved gjennomgang av kjemikaliedatabasen til en rekke kunder. Legger en disse tallene til grunn vil det være stor sannsynlighet for at undersøkelsene også denne gang vil avdekke store mangler. Rapport fra myndighetene vil først være klar i slutten av 2019.