Tag Archive for: Kjemikalieregelverk

Kjemikalieprodusenter må følge nye etikettregler fra 2020

Fra 2020

De nye etikettelementene vil du se på kjemikalier fra 2020. En ny kode “UFI – Unique Formula Identifier” vil bli et absolutt krav fra 2025. Den nye reguleringen innebærer at CLP-forordningen får et nytt vedlegg om giftinformasjon. De viktigste endringene er at det innføres et nytt, felles europeisk format for innsending av informasjon til myndighetene. Informasjonen skal brukes i nødstilfeller. Stoffblandinger som omfattes av forslaget skal identifiseres med en UFI kode.

Den nye reguleringen skal legge grunnlaget for rask og riktig behandling og rådgiving i helsemessige nødsituasjoner i hele EU.

I Norge vil Giftinformasjonen få bedre og raskere informasjon om produkteten. På den måten vil en bedre kunne hjelpe de som tar kontakt. Koden er unik og vil gi nøyaktig informasjon om kjemikaliet. EU’s fokus på kjemikalier tar nok et steg i riktig retning for oss forbrukere, sier Anita Åsebø Murel som er kjemikalieekspert hos SafeUse AS.  Vi følger nøye med på hva myndighetene gjør slik at vi kan hjelpe produsenter og leverandører i og utenfor Norge.

Enklere

Den nye loven forventes samtidig å gjøre det enklere for selskaper som omsetter stoffblandinger i flere land å oppfylle pliktene sine fordi kravene blir de samme i hele EØS-området. Samtidig som endringene vil bli enklere så vil de også medføre administrative kostnader knyttet til mottak og håndtering av data.

Ønsker du mer informasjon og hjelp med CLP / kjemikalieregelverket så ta kontakt med vårt team.